brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Ārkārtas dalībnieku sapulce 29.09.2023.

Darba kārtība:

 • Par Possessor saimnieciskās darbības rezultātiem par 2023.gada 6 mēnešiem
 • Zvērināta revidenta ievēlēšana 2023. un 2024. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai
 • Par Possessor 2022.gada darbības rezultātiem (gala novērtējums)
 • Par Possessor iedalījumu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā
 • Par izmaiņām Possessor valdes sastāvā
 • Par Possessor statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā
 • Par Possessor valdes locekļu atlīdzību
 • Citi jautājumi

Pieņemtie lēmumi:

 • Pieņemt zināšanai informāciju par Possessor saimnieciskās darbības rezultātiem 2023.gada 6 mēnešos.
 • Ievēlēt par Possessor revidentu 2023. un 2024. gada pārskata un konsolidētā pārskata revīzijai SIA “KPMG Baltics”, nosakot par abiem gadiem atlīdzību 32 000 euro, neskaitot PVN.
 • Novērtēt Possessor 2022. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi” (gala novērtējums).
 • Piešķirt Possessor valdei prēmiju atbilstoši tās ieguldījumam Possessor 2022. gada darbības rezultātu sasniegšanā šādā apmērā:
  • valdes priekšsēdētājam Andrim Gādmanim 10 000 euro apmērā
  • valdes locekļiem Marinai Podvinskai un Kasparam Kociņam 9 000 euro apmērā katram.
 • Iedalīt Possessor mazas kapitālsabiedrības grupā.
 • Atsaukt ar 2023. gada 1.oktobri Possessor valdes locekli Marinu Podvinsku no valdes locekļa amata.
 • Izmaksāt Marinai Podvinskai atsaukšanas pabalstu triju mēnešu atlīdzības apmērā, t.i. 13 500 euro apmērā.
 • Apstiprināt Possessor statūtu grozījumus.
 • Apstiprināt Possessor statūtus jaunā redakcijā.
 • Noteikt ar 2023.gada 1.oktobri valdes priekšsēdētājam Andrim Gādmanim mēneša atlīdzību 6 250 euro apmērā.
 • Noteikt ar 2023.gada 1.oktobri valdes loceklim Kasparam Kociņam mēneša atlīdzību 5 625 euro apmērā.
 • Valdei uzdot līdz 2024. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē ar visām ieinteresētām pusēm izrunātu un saskaņotu vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2024.-2030.gadam.
 • Valdei uzdot līdz 2023. gada 1. decembrim iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē priekšlikumus par 2024. gadā sasniedzamajiem darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.