brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Atklātais konkurss (LMT)

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izsludina konkursu uz “Latvijas Mobilais Telefons” SIA padomes locekļa/-les amatu

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) kā “Latvijas Mobilais Telefons” SIA kapitāla daļu turētāja (5%) izsludina konkursu uz “Latvijas Mobilais Telefons” SIA padomes locekļa/-les amatu.

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA padomes locekļa/-les amata kandidātiem/-ēm izvirzītās prasības:

Prasības kandidātiem/-ēm attiecībā uz izglītību un pieredzi:

Obligātās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu "Latvijas Mobilais Telefons" SIA padomes locekļa/-les pienākumus;
 •  darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas* kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
  • vismaz triju gadu pieredze iestādes vadītāja vai tā vietnieka amatā valsts institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu “Latvijas Mobilais Telefons” SIA darbības jomās.

Papildus minētajam novērtējamās prasības:

 • praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā kapitālsabiedrībās, kas kandidāta/-es darba vai pilnvaru laikā strādāja ar peļņu;
 • praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā  kapitālsabiedrības darbības stratēģijas izstrādes, īstenošanas un izpildes uzraudzībā;
 • praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā stratēģiskās vadības vai korporatīvās pārvaldības jautājumos;
 • praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā biznesa vadības jomā vai finanšu jautājumu jomā.
* Vidēja vai liela kapitālsabiedrība: ja kapitālsabiedrība pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma virs 4 000 000 euro; neto apgrozījums virs 8 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits  pilnā pārskata gadā, kas sakrīt ar kandidāta/-es pieredzes gadu/iem, virs 50.

 

Prasības kandidātiem/-ēm attiecībā uz zināšanām, prasmēm un izpratni:

Obligātās prasības:

 • valsts valodas prasmes padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • angļu valodas prasmes padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā – vismaz C1 līmenī.

Papildus minētajam novērtējamās prasības:

 •  izpratne un zināšanas par kapitālsabiedrību darbību, uzraudzību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību;
 •  izpratne un zināšanas par korporatīvo pārvaldību un biznesa ētiku;
 •  izpratne par “Latvijas Mobilais Telefons” SIA darbības jomām;
 •  izpratne par inovāciju un pārmaiņu vadības jautājumiem;
 •  izpratne par finanšu jautājumiem un biznesa vadību;
 •  izpratne par investīciju projektu izvērtēšanu un investoru attiecību vadības jautājumiem;
 •  izpratne par uzņēmuma eksporta jautājumiem;
 •  izpratne par kapitālsabiedrības darbības stratēģijas izstrādi, īstenošanu un izpildes    uzraudzību;
 •  līderības prasmes;
 •  prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt, veidot konstruktīvu diskusiju;
 •  spējas definēt stratēģisko vīziju, izvirzīt mērķus un uzraudzīt to izpildi;
 •  motivācija ieņemt "Latvijas Mobilais Telefons" SIA padomes locekļa/-les amatu;
 •  vēlamas vairāku svešvalodu prasmes.

Padziļināti vērtējamās kompetences, kas nepieciešamas "Latvijas Mobilais Telefons" SIA padomes locekļa/-les amata pienākumu pildīšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" 2.pielikumu):

 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz attīstību (būtiskā kompetence);
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • pārmaiņu vadīšana.

Kandidātiem/-ēm piemērojamie īpašie nosacījumi:

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2024.gada 18.aprīlim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums “Latvijas Mobilais Telefons” SIA padomes locekļa/-les amatam” elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu), nosūtot tos uz e-pasta adresi vakances@possessor.gov.lv.

Ja pieteikuma dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē.

Kandidātus/-es lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • motivētu pieteikumu;
 • Curriculum Vitae (CV) (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā Curriculum Vitae (CV) formā);
 • padomes locekļa/-les amata kandidāta/-es apliecinājums (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā apliecinājuma formā);
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 • valodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ja attiecināms).

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par nominācijas komisijas noteiktajām tēmām (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Atlases trešajai kārtai tiks piesaistīta personāla atlases kompānija kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai.

Padomes locekļa mēneša atlīdzība 3 000 EUR (bruto).

Uzziņām par konkursu – e-pasta adrese: vakances@possessor.gov.lv.

Informācija par "Latvijas Mobilais Telefons" SIA padomes locekļa amata kandidātu atlases procesu ŠEIT.

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Possessor (personas datu apstrādes pārzinis), kontaktinformācija: K. Valdemāra ielā 31, Rīgā.
Kandidāti tiek informēti, ka to dati šī atlases konkursa procesa ietvaros tiks nodoti sadarbības partnerim - atlases kompānijai un valsts drošības iestādēm pārbaudes veikšanai, ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija noteikumu Nr. 417 “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” prasības.
Kandidātu dati, kā arī nepieciešamā informācija par kandidātu, var tikt iesniegtas pārbaudei kompetentās institūcijās, kā arī var tikt pārbaudīta, izmantojot specializētus datu reģistrus.
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu info@possessor.gov.lv (ja vēlaties, lai Possessor pārtrauc Jūsu datu apstrādi).