brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Personāla politika

1.Vispārīgie jautājumi

1.1. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor) Personāla politika (turpmāk – Politika) ir plānošanas dokuments, kurā noteikta personāla vadības politika Possessor, lai nodrošinātu tādu personāla pārvaldības sistēmu, kas balstās uz vienotu un labas pārvaldības principu ieviešanu personāla vadības procesos.

1.2. Politikas mērķis ir īstenot mūsdienīgu un efektīvu personāla vadību Possessor, lai sekmētu Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, un noteikt vienotus un taisnīgus principus Possessor, kas ļauj piesaistīt un attīstīt profesionālus, motivētus un lojālus darbiniekus.

1.3. Vienotu darba kārtību Possessor nodrošina Darba kārtības noteikumi, kas noteic darba laika organizāciju, darba samaksas nosacījumus, atvaļinājumu piešķiršanas vispārējo kārtību, darbinieku pieņemšanas darbā un darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtību, kā arī citus noteikumus, kas attiecas uz darba procesu Possessor.

1.4. Politika ir saistoša visiem Possessor darbiniekiem, tai skaitā valdei.

2. Politikas pamatprincipi

2.1. Politika ir balstīta uz Stratēģijā atspoguļotajām Possessor un darbinieku definētajām vērtībām un Ētikas kodeksā noteiktajiem ētikas pamatprincipiem.

2.2. Possessor spēkā ir Darba koplīgums, kurā, papildus Darba likumā noteiktajam, ir ietverti darba un sociālās aizsardzības labumi darbiniekiem.

3. Personāla nodrošināšana

Personāla plānošana ir svarīgs personāla vadības uzdevums, kā īstenošana balstās uz Possessor stratēģiju un deleģētajiem uzdevumiem.

4. Personāla attīstība un izaugsme

4.1. Possessor tiek veicināta darbinieku profesionālo mērķu sasniegšana atbilstoši viņu profesionālajai kompetencei, atbildībai un uzņēmībai.

4.2. Possessor tiek izvērtēts ikviena darbinieka ieguldījums kopējo mērķu un uzdevumu sasniegšanā, kā arī tiek novērtētas katra darbinieka prasmes un kompetences. Vienoti novērtēšanas principi tiek noteikti Possessor darbinieku snieguma novērtēšanas kārtībā.

4.3. Lai veicinātu darbinieku attīstību un izaugsmi, Possessor nodrošina vienotu darbinieku apmācību kārtību. Possessor mācību plānošana izriet no normatīvo aktu prasību izmaiņām, struktūrvienību vadītāju priekšlikumiem un darbinieka novērtējuma intervijas, kuras laikā tiek noskaidrotas personīgās attīstības vajadzības.

5. Atlīdzības sistēma

Possessor ir noteikti vienotas un taisnīgas atlīdzības sistēmas pamatprincipi, kas pamatoti uz objektīviem darbinieku darba izpildes novērtējumiem. Atlīdzības sistēma sastāv no amatalgas, atlīdzības mainīgās daļas (piemaksas, prēmijas), sociālajām garantijām (pabalstiem, veselības apdrošināšanas, kompensācijām, normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanas) un papildatvaļinājuma. Kopējā atlīdzības sistēmā iekļaujas ar papildu atlīdzību saistīti labumi – darbinieku apmācību izdevumu daļēja vai pilnīga apmaksa, kā arī apmaksātas brīvdienas.

6. Darba organizācija

6.1. Darba vide

Possessor pievērš uzmanību atbilstošai, drošai, veselībai nekaitīgai un ērtai darba videi, kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus darba aizsardzības prasību ievērošanā.

6.2. Novērtēšana

Possessor veic sistemātisku un regulāru darbinieku darba izpildes novērtēšanu, kas darbiniekam dod iespēju pašam apzināties savas stiprās kompetences, tās, kas būtu attīstāmas, kā arī novērtēt savu piemērotību attiecīgajam amatam.

6.3. Ētika

Possessor darbinieki, pildot savus darba pienākumus, saskarsmē ar kolēģiem, kā arī attiecībās ar klientiem un citām trešajām personām, ievēro Ētikas kodeksā noteiktos profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus.

6.4. Kultūra

6.4.1. Possessor veido tādu uzņēmuma iekšējo kultūru, lai uzlabotu mikroklimatu un atmosfēru, kas veicina darbinieku pašmotivāciju un lojalitāti.

6.4.2. Iekšējās kultūras veidošanā izmanto apmācības un saliedēšanās pasākumus, kas virzīti uz kopējās piederības sajūtas veidošanu darbiniekiem.

6.5. Komandējumi

Pieredzes gūšanai un apmaiņai Possessor atbalsta darbinieku došanos komandējumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.6. Korupcijas novēršana

Possessor darbinieki, lai nepieļautu koruptīvas darbības un interešu konflikta situācijas, kā arī nodrošinātu korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu, ievēro Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politiku.

6.7. Trauksmes celšana

Lai ikviens varētu veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu darbību publiskajā sektorā, izmantojot savas tiesības brīvi paust pieejamo informāciju, ar mērķi novērst pārkāpumu, sekmētu tiesiskumu un neatbilstību izskaušanu, Possessor ir noteikta Iekšējā trauksmes celšanas kārtība.

7. Noslēguma jautājumi

7.1. Lai nodrošinātu efektīvu Politikas piemērošanu, Possessor valde veic tās ieviešanas uzraudzību.

7.2. Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, valde pārskata Politiku un vajadzības gadījumā iniciē attiecīgu izmaiņu veikšanu.

7.3. Possessor tiek nodrošināta darbinieku iepazīstināšana ar Politiku, tā ir pieejama Possessor iekšējā tīklā un oficiālajā tīmekļvietnē.

 

Informācija par Possessor amatu sadalījumu pa amatu grupām un mēneša darba algas diapazoniem ir pieejama ŠEIT.