brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politika

1. Vispārīge noteikumi

1.1. Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika (turpmāk – Politika) nosaka SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor) iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai, kontroles pasākumu īstenošanai un uzraudzībai.

1.2. Politikas mērķis ir nepieļaut koruptīvas darbības un interešu konflikta situācijas, kā arī nodrošināt korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu Possessor.

1.3. Politika ir saistoša visiem Possessor darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata.

1.4. Politikā lietotie termini:

1.4.1. darbinieks - jebkura Possessor nodarbināta fiziska persona, tajā skaitā arī darbinieks, kuram noteikts valsts amatpersonas statuss;

1.4.2. amatpersona - Possessor valdes locekļi, darbinieki, kuriem, pildot amata pienākumus, ir tiesības pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu;

1.4.3. korupcijas risks - varbūtība, ka kāds no darbiniekiem noteiktu pilnvaru ietvaros ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai citiem nepienākošos labumus, nodarot kaitējumu Possessor;

1.4.4. korupcija - kukuļošana vai jebkura cita personas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām;

1.4.5. koruptīvas darbības - kukuļņemšana, kukuļdošana, amata stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, izspiešana, krāpšana, neatļautu maksājumu izprasīšana, izšķērdēšana, lēmumu pieņemšana personiskās interesēs, dāvanu pieņemšana, rīcība ar Possessor mantu personīgās interesēs un citas darbības, kuras vērtējamas kā apdraudējums Possessor darbības tiesiskumam un interesēm;

1.4.6. interešu konflikts - situācija, kad darbiniekam, pildot sava amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar savu amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt darbinieka, tā radinieku un darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

1.4.6.1. reāls interešu konflikts - persona faktiski atrodas interešu konflikta situācijā, t.i., privātas intereses ietekmē personas lēmumus un rīcību, veicot amata pienākumus, vai amata pienākumu veikšana ietekmē privātas intereses;

1.4.6.2. iespējams interešu konflikts - situācija, kad reāls interešu konflikts konkrētajā brīdī nav vēl iestājies, bet ir ticams, ka nākotnē tas varētu iestāties;

1.4.6.3. šķietams interešu konflikts - situācija, kad no malas šķiet vai varētu šķist, ka persona atrodas interešu konfliktā, rodas vai varētu rasties iespaids, ka persona nevarēs objektīvi pieņemt lēmumu vai godprātīgi veikt savus amata pienākumus.

Jebkura interešu konflikta gadījumā, neatkarīgi no tā izpausmes veida (reāls, iespējams un šķietams interešu konflikts), darbiniekam ir pienākums informēt par to savu tiešo vadītāju vai Possessor valdi, Possessor valdes loceklim - Possessor dalībnieku.

1.4.7. dāvana - jebkurš mantisks vai citāda veida labums (tajā skaitā pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības, kā arī citas darbības, kuru rezultātā rodas kāds labums), kura tiešs vai netiešs guvējs ir darbinieks, Possessor valdes loceklis;

1.4.8. pretkorupcijas pasākumi - pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst korupcijas riskus Possessor;

1.4.9. trauksmes celšana - godprātīga informācijas sniegšana, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli, par tādu iespējamu pārkāpumu Possessor darbībā, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šis pārkāpums noticis, notiek vai tiek plānots. Trauksmes celšanas mērķis ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu Possessor darbību;

1.4.10. radinieks - tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais.

1.5. Politika izstrādāta ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 2017. gada 17. oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aktuālās vadlīnijas “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”.

2. Politikas īstenošanas pamatprincipi

2.1. Possessor īsteno politikā noteiktos pasākumus saskaņā ar tai saistošo normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu korupcijas un interešu konflikta riska savlaicīgu identificēšanu, novēršanu, kontroles pasākumu īstenošanu un uzraudzību.

2.2. Interešu konflikta un korupcijas riska novēršanu reglamentē ārējie normatīvie akti un Possessor iekšējie normatīvie dokumenti, par kuriem darbinieki ir informēti. Tādējādi tiek garantēti atklāti, tiesiski un caurspīdīgi interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas sistēmas nodrošināšanas nosacījumi.

2.3. Possessor savā darbībā nepieļauj korupciju un interešu konflikta situācijas, kā arī sagaida līdzvērtīgu attieksmi un uzvedību no saviem darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem. Possessor nodrošina, ka ikviens tās darbinieks ir informēts par interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas pamatprincipiem.

2.4. Possessor regulāri izvērtē interešu konflikta un korupcijas riskus, lai mazinātu to ietekmi uz Possessor finansēm, reputāciju un noteikto stratēģisko mērķu izpildi.

2.5. Possessor interneta vietnē publisko informāciju par veiktajiem ikgadējiem pasākumiem korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai, lai tiktu nodrošināta atklātība un caurspīdīgums.

3. Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas iekšējā kontroles sistēma

3.1. Possessor izveido iekšējās kontroles sistēmu, kas ir vērsta uz korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu, nepieļaujot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības Possessor. Possessor nosaka skaidrus un nepārprotamus iekšējos normatīvos aktus korupcijas riska novēršanai, tostarp, korupcijas un interešu konflikta riska izpratnei, savlaicīgai identificēšanai un novēršanai, nodrošinot atbilstošu uzraudzību un kontroli.

3.2. Possessor ir izstrādāta Privātuma politika, kur piemērojamo normatīvo aktu ietvaros Possessor nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai.

3.3. Possessor ir izveidota caurskatāma un viegli pieejama iekšējā trauksmes celšanas sistēma, nodrošinot darbiniekiem iespēju droši ziņot par iespējamiem pārkāpumiem Possessor, saņemot atbilstošu aizsardzību, lai veicinātu likumīgu, godprātīgu un atklātu Possessor darbību.

3.4.  Possessor ir noteikti ētikas pamatprincipi un darbības pamatvērtības, kas jāievēro katram darbiniekam, veicot amata pienākumus.

3.5.  Possessor ir noteikta iepirkumu kārtība, nodrošinot ārējo normatīvo aktu nosacījumu izpildi, finanšu līdzekļu efektīvu un saimniecisku izmantošanu, kā arī piegādātāju brīvu konkurenci. Vienlaikus Possessor ir noteikta kārtība iepirkumiem līdz 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem, un līdz 20 000 EUR būvdarbiem (zemsliekšņa iepirkumi) Possessor funkciju izpildei un darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, zemsliekšņa iepirkumu pārskatāmību, kā arī piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

4. Interešu konflikta un korupcijas risku identificēšana un novēršana

4.1. Lai mazinātu finanšu un reputācijas riskus, Possessor interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas sistēma ietver šādus pasākumus:

4.1.1. korupcijas un interešu konflikta risku identificēšana;

4.1.2. pretkorupcijas pasākuma plāna sagatavošana, īstenošana un kontrole;

4.1.3. korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana;

4.1.4. darbinieka iesniegtās informācijas par korupcijas un interešu konflikta riskiem pieņemšanas, izskatīšanas kārtība un anonimitātes/aizsardzības nodrošināšana;

4.1.5. amatpersonas paziņojuma iesniegšanas kārtība par atrašanos interešu konflikta situācijā;

4.1.6. amatpersonas amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas kārtība;

4.1.7. interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas preventīvie pasākumi, atbalsta funkcija un apmācība.

4.2. Valde un darbinieki ievēro Possessor normatīvajos aktos noteikto un rīkojas tikai un vienīgi Possessor interesēs.

4.3. Darbinieki, kuri ir amatpersonas, savā darbībā ievēro likumā par “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktās prasības.

4.4. Valde un darbinieki, kuri ir amatpersonas, lēmumus pieņem tikai Possessor interesēs. Valdei un darbiniekiem ir aizliegts pieņemt lēmumus savu radinieku interesēs, kā arī lobēt ar sevi saistīto personu intereses.

4.5. Possessor darbiniekiem ir aizliegts pieņemt vai piedāvāt tiešas vai netiešas dāvanas, naudu un naudai pielīdzināmus priekšmetus, izklaides piedāvājumus, priekšrocības, ja tās saistītas ar darba pienākumu pildīšanu un ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda darba pienākuma vai uzdevuma izpildes, vai Possessor darbības objektivitāti, izņemot priekšmetus, kas nav uzskatāmi par dāvanu likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

4.6. Possessor darbinieki neizmanto Possessor resursus privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu labuma gūšanai.

4.7. Darbiniekiem ir pienākums informēt valdi par interešu konflikta riskiem, jebkādām koruptīvām darbībām. Ja nav iespējams informēt valdi, darbinieks ir tiesīgs izmantot iekšējās trauksmes celšanas sistēmu.

4.8. Darbinieka rīcība, kas ir pretrunā ar Politiku, Ētikas kodeksu, darba līgumu un citiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, uzskatāma par darba disciplīnas pārkāpumu.

5. Atbildība un pienākumi

5.1. Valde nodrošina Possessor iekšējās kontroles sistēmas pasākumus. Pasākumu plānu un saistītos iekšējos normatīvos aktus izstrādā valdes noteikts darbinieks, sadarbojoties ar visām struktūrvienībām.

5.2. Possessor valde nosaka atbildīgo darbinieku par iekšējās kontroles sistēmas izveidi.

5.3. Atbildīgais darbinieks:

5.3.1. apzina iespējamos korupcijas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta Possessor uzdevumu izpilde, reputācija vai radīts cita veida kaitējums;

5.3.2. izstrādā korupcijas pasākumu plānu, izvērtē korupcijas riskam pakļautos amatus un darbinieku rīcību, pildot amata pienākumus;

5.4. Valde un struktūrvienību vadītāji nodrošina, ka viņu padotībā esošie darbinieki zina un izpilda savus pienākumus, ievērojot ētikas pamatprincipus, iekšējos un ārējos normatīvos aktus, un rīkojas atbilstoši Possessor interesēm.

5.5. Katrs darbinieks ievēro Politiku un citus ar to saistītos ārējos un iekšējos normatīvos aktus un  ir atbildīgs par tajos noteikto prasību ievērošanu.

6. Noslēguma jautājumi

6.1. Lai nodrošinātu efektīvu Politikas piemērošanu, Possessor valde veic tās ieviešanas uzraudzību.

6.2. Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, valde pārskata Politiku un vajadzības gadījumā iniciē attiecīgu izmaiņu veikšanu.

6.3. Possessor valde uzrauga pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādi trim gadiem un tajā iekļauto pasākumu realizēšanu.

6.4. Iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte un korupcijas risku novēršanas pasākumi tiek pārskatīti un izvērtēti ne retāk kā reizi gadā valdes sēdē.