brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Ētikas kodekss

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Possessor darbinieku (turpmāk – Darbinieki) profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus, kas jāievēro attieksmē pret veicamo darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar sabiedrību un citām institūcijām.

1.2. Ētikas kodeksa uzdevums ir nodrošināt un veicināt Darbinieku godprātīgu darbu sabiedrības interesēs, nepieļaujot prettiesisku rīcību, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās normas, tiesību principus un sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas.

1.3. Ētikas kodekss ir personāla politikas plānošanas dokuments un darba organizācijas sastāvdaļa, kas vienlīdz saistošs visiem Darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata.

1.4. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, Darbinieki rīkojas saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām vispārējām ētikas normām.

2. Darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipi

2.1. Darbinieki, pildot darba pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas principus:

2.1.1. Godprātība un objektivitāte:

2.1.1.1. Darbinieki savā profesionālajā darbībā ir taisnīgi un godprātīgi;

2.1.1.2. Darbinieki ir paškritiski – ja kļūdījušies, atzīst savas kļūdas, cenšas tās labot, atvainojas par neētisku rīcību, ja tādu pieļāvuši;

2.1.1.3. Darbinieki godprātīgi izturas pret saviem darba pienākumiem un nepieļauj situācijas, kurās varētu saskatīt negodprātīgas rīcības pazīmes;

2.1.1.4. Darbinieki savā darbībā ievēro politiskās neitralitātes principu un pamatojas tikai uz profesionāliem kritērijiem, neatkarīgi no savas politiskās pārliecības;

2.1.1.5. Darbinieki rīkojas taisnīgi un ievēro vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, neizrādot īpašu labvēlību vai privilēģijas kādai fiziskai vai juridiskai personai, valsts un/ vai pašvaldības iestādei (turpmāk – Personas);

2.1.1.6. Darbinieki amata pienākumus pilda, neizmantojot sava amata priekšrocības labuma gūšanai sev vai citai personai, norobežojoties no personīgajām, atsevišķu personu un/ vai šauru ekonomisko grupu interesēm;

2.1.1.7. ja Darbinieka rīcībā nonāk informācija vai, ja viņš bijis liecinieks cita Darbinieka prettiesiskai rīcībai, Darbinieks par to informē tiešo vadītāju vai nākamo augstākstāvošo amatpersonu.

2.1.2. Profesionalitāte un atbildība:

2.1.2.1. Darbinieki amata pienākumus veic kvalitatīvi un atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, ar to nodrošinot profesionāli visaugstāko rezultātu;

2.1.2.2. Darbinieki nepārtraukti paaugstina kvalifikāciju un pilnveido zināšanas, uzņemoties atbildību par savu turpmāko profesionālo izaugsmi;

2.1.2.3. pildot amata pienākumus, Darbinieki nodrošina, ka visi tā rīcībā esošie resursi tiek izmantoti racionāli, ar maksimālu atdevi sabiedrības interesēm;

2.1.2.4. Darbinieki savā darbībā ievēro principu “konsultē vispirms”.

2.1.3. Konfidencialitāte:

2.1.3.1. Darbinieki ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nonākusi viņu rīcībā pildot amata pienākumus un rūpējas par informācijas aizsardzību;

2.1.3.2. Darbinieki apzinās, ka viņu rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi Possessor deleģēto funkciju izpildei, tāpēc nepieļauj tās izmantošanu jebkāda personiska labuma gūšanai vai citām personīgām interesēm;

2.1.3.3. pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas, Darbinieku pienākums ir saglabāt informācijas, kas nonākusi viņu rīcībā darba tiesisko attiecību laikā, konfidencialitāti.

2.1.4. Cieņa, koleģialitāte un sadarbība:

2.1.4.1. Darbinieki veido cieņā un koleģialitātē balstītas savstarpējās attiecības, izrāda iniciatīvu un atsaucību komunikācijā;

2.1.4.2. Darbinieki nepieļauj goda un cieņas aizskārumu, pazemošanu un publisku kritiku, uz kļūdām darba procesā norādot personīgi;

2.1.4.3. Darbinieki nav augstprātīgi un autoritāri attiecībās ar kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē;

2.1.4.4. Darbinieki atbalsta Possessor darbu uzsākušos jaunos kolēģus, palīdzot viņiem iejusties kolektīvā, iepazīstinot ar Possessor vidi un kultūru, daloties ar viņiem savās profesionālajās zināšanās un pieredzē.

2.2. Valdes un struktūrvienību vadītāju (turpmāk – Vadība) ētika:

2.2.1. Vadība sekmē profesionālas darba atmosfēras veidošanos Possessor, kas balstīta uz atklātību, līdzdalību un cieņpilnu attieksmi;

2.2.2. Vadība nedemonstrē savu varu, attiecībās ar Darbiniekiem neizturas augstprātīgi un autoritatīvi;

2.2.3. Vadība skaidri definē Possessor darbības mērķus un prioritātes, kā arī veicina Darbinieku izpratni par attiecīgo struktūrvienību iesaisti izvirzīto mērķu īstenošanā;

2.2.4. Vadība atklāti un laikus informē Darbiniekus par veicamajiem uzdevumiem, nepieļaujot informācijas kavēšanu;

2.2.5. Vadība atbalsta Darbinieku iniciatīvu un priekšlikumus Possessor darba procesu un vides pilnveidošanai;

2.2.6. Vadība nepieļauj nekoleģiālu attiecību izpausmes kolektīvā - intrigas, tenkas, nomelnošanas, dažādu grupējumu veidošanos un favorītismu.

3. Darbinieku uzvedības pamatprincipi

3.1. Darbinieki apzinās, ka, darba laikā un ārpus tā, viņu uzvedība un rīcība veido Possessor kopējo tēlu sabiedrībā un ievēro vispārpieņemtās uzvedības normas.

3.2.  Darbinieki laipni, pieklājīgi un ar cieņu izturas pret kolēģiem un apmeklētājiem, ievērojot ikvienas personas tiesības un pienākumus.

3.3. Darbinieki nelieto aizvainojošus izteicienus un attieksmē pret kolēģiem nošķir profesionālās attiecības no privātajām.

3.4. Darbinieki ievēro vienlīdzīgu attieksmi pret kolēģiem un apmeklētājiem, neatkarīgi no dzimuma, rases, etniskās vai nacionālās piederības, vecuma, veselības stāvokļa, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.

3.5. Darbinieki ir atsaucīgi un sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo atbalstu profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.

3.6. Darbinieki, atbildot uz e-pastiem un tālruņa zvaniem, cenšas būt pēc iespējas izpalīdzīgāki, uz jautājumiem atbild precīzi un saprotami. Ja Darbinieks savas kompetences ietvaros nevar atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, viņš norāda citu Darbinieku vai institūciju, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā.

3.7. Darbinieki, aizejot prombūtnē, nodrošina, ka uz saņemtajiem e-pastiem tiek nosūtīts prombūtnes paziņojums, tajā norādot prombūtnes periodu, kontaktpersonu, kontaktinformāciju, kā arī veic nepieciešamos pasākumus saņemto tālruņa zvanu pāradresācijai.

3.8. Darbinieki darba laikā un darba vietā uzturas darba videi piemērotā apģērbā un pienācīgā izskatā.

4. Interešu konflikta novēršana

4.1. Darbinieki iepazīstas ar normatīvo aktu prasībām interešu konflikta novēršanā un, veicot amata pienākumus, rīkojas vienīgi Possessor interesēs.

4.2. Darbinieki, informējot tiešo vadītāju, norāda uz apstākļiem, kas traucē amata pienākumu veikšanu, rada interešu konfliktu vai kuru veikšana varētu apšaubīt darbības objektivitāti un neitralitāti, un šādā situācijā neveic attiecīgos amata pienākumus.

4.3. Darbinieki, informējot tiešo vadītāju, norāda uz apstākļiem, kad pildot amata pienākumus jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt Darbinieka, viņa radinieku, paziņu vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses un šādā situācijā neveic attiecīgos amata pienākumus.

4.4. Darbinieki apzinās, ka viņu rīcībā esošā ar amata pienākumu izpildi saistītā informācija paredzēta vienīgi Possessor darba nodrošināšanai, tāpēc nepieļauj tās izmantošanu citiem mērķiem.

4.5. Darbinieki nepieņem un nepieprasa dāvanas un labvēlības vai pateicības izpausmes, viesmīlības piedāvājumus, aicinājumus piedalīties bezmaksas informatīvos, prezentācijas vai tamlīdzīgos pasākumos darba laikā vai ārpus tā, ja tas varētu ietekmēt viņu profesionālo darbību.

4.6. Ja dāvana iedota slēptā veidā, nekavējoties pēc šī fakta konstatēšanas Darbinieki par to rakstveidā ziņo tiešajam vadītājam.

5. Pamatprincipi saskarsmē ar interešu pārstāvjiem

5.1. Saziņā ar privātpersonu, kura pēc savas iniciatīvas savās vai citu privātpersonu interesēs sazinās ar Darbiniekiem vai Possessor, lai ietekmētu lēmuma ierosināšanu, izstrādi vai pieņemšanu (turpmāk – Interešu pārstāvis), Darbinieki ievēro atklātības, vienlīdzības un godprātības principu.

5.2. Darbinieki informē tiešo vadītāju vai nākamo augstākstāvošo amatpersonu par paredzamo interešu pārstāvības aktivitāti ar Interešu pārstāvi (turpmāk – Aktivitāte), vienojas par vēl vismaz viena Possessor darbinieka piedalīšanos Aktivitātē un sniedz informāciju par:

5.2.1. Interešu pārstāvi, kurš veic interešu pārstāvību;

5.2.2. konkrētā lēmuma sagatavošanas procesu vai jautājumu, saistībā ar kuru Interešu pārstāvis sazinājies ar Darbinieku;

5.2.3. privātpersonu, kuras labā tiek veikta interešu pārstāvība.

5.3. Darbinieki, ne vēlāk, kā divu nedēļu laikā pēc notikušās Aktivitātes, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētajā interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmā publicē šādas ziņas:

5.3.1. Aktivitātes datums un saziņas forma;

5.3.2. Ativitātes dalībnieki un apspriestie jautājumi;

5.3.3. privātpersona, kuras labā tiek veikta interešu pārstāvība;

5.3.4. ziņas par protokola sastādīšanu (tā sastādīšanas gadījumā pievienojot protokolu vai norādot tīmekļvietnes adresi, kurā pieejams protokols).

5.4. Lēmuma sagatavošanā vai pieņemšanā Darbinieki ņem vērā Possessor un sabiedrības intereses, ne tikai tās, kuras aizstāv Interešu pārstāvis.

6. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana

6.1.  Darbiniekiem ir tiesības iesniegt Possessor valdes priekšsēdētājam iesniegumu par profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu neievērošanu Possessor.

6.2. Saistībā ar iesniegumu nav pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana Darbiniekiem.

6.3. Ētikas kodeksā noteikto normu pārkāpuma izskatīšanai, Possessor valdes priekšsēdētājs var izveidot Ētikas komisiju, kuras sastāvā būtu valdes loceklis, struktūrvienības, par kuras Darbinieku ir iesniegta sūdzība, vadītājs, par personāla vadības funkciju atbildīgais darbinieks un darbinieku pārstāvis. Ja iesniegums iesniegts par struktūrvienības vadītāju, personāla vadības funkciju atbildīgo darbinieku vai darbinieku pārstāvi, Ētikas komisijas sastāvā iekļauj Darbinieku ar līdzvērtīgu amatu.

6.4. Darbiniekam, par kuru ir iesniegts iesniegums un kura rīcību plānots izskatīt Ētikas komisijā, ir tiesības lūgt aizstāt kādu no Ētikas komisijas locekļiem pret savu izvirzīto kandidātu, un ir pienākums Ētikas komisijai sniegt skaidrojumu par radušos situāciju.

6.5. Ētikas komisija, izvērtējot pieejamo informāciju, Possessor valdes priekšsēdētājam sagatavo atzinumu, kuru paraksta visi Ētikas komisijas locekļi. Ētikas komisijas sagatavotajam atzinumam ir ieteikuma raksturs.

6.6. Possessor valdes priekšsēdētājs, izvērtējot Ētikas komisijas atzinumu, piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, uz Ētikas komisijas sagatavotā atzinuma rakstot attiecīgu rezolūciju. Ja konstatēts, ka Darbinieks ir pārkāpis Ētikas kodeksā noteiktās normas, Darbiniekam var izteikt rakstveida piezīmi vai rājienu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.7. Ētikas komisija trīs darba dienu laikā no Possessor valdes priekšsēdētāja pieņemtā lēmuma, ar to iepazīstina Darbinieku.

Noslēguma jautājumi

6.8. Lai nodrošinātu efektīvu Ētikas kodeksa ievērošanu, Possessor valde veic tā ieviešanas uzraudzību.

6.9. Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, valde pārskata Ētikas kodeksu un vajadzības gadījumā iniciē attiecīgu izmaiņu veikšanu.

6.10. Possessor tiek nodrošināta Darbinieku iepazīstināšana ar Ētikas kodeksu, tas ir pieejams Possessor iekšējā tīklā un oficiālajā tīmekļvietnē.

6.11. Par Ētikas kodeksa ievērošanu ir atbildīgs katrs Possessor Darbinieks.