brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Possessor nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība

1. Šī kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka, kā valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Sabiedrība) nomā citai personai piederošu nekustamo īpašumu vai tā daļas (telpas), ja tas nepieciešams savas darbības nodrošināšanai un Sabiedrības īpašumā nav atbilstoša nekustamā īpašuma.

2. Nekustamā īpašuma nomāšanas procesa nodrošināšanai ar Sabiedrības valdes rīkojumu izveido Komisiju (turpmāk – Komisija), kurā ir ne mazāk kā trīs locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju.

3. Komisija, izvēloties nekustamo īpašumu nomai, izvērtē VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv publicēto piedāvājumu atbilstību Sabiedrības izvirzītajām nekustamā īpašuma nomas prasībām (atrašanās vieta, izvietojums, pieejamās komunikācijas, nekustamā īpašuma tehniskais un vizuālais stāvoklis u.c.).

4. Gadījumā, ja VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv nav Sabiedrības vajadzībām atbilstoša nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma, Komisija pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlases organizēšanu, kurā norāda:

4.1. nekustamā īpašuma nomas nepieciešamības pamatojumu, lietošanas mērķi;

4.2. nekustamā īpašuma platību, telpu skaitu, labiekārtojuma prasības;

4.3. nekustamā īpašuma vēlamo atrašanās vietu;

4.4. plānoto nomas maksas apmēru;

4.5. paredzamo līguma darbības termiņu;

4.6. pretendentiem izvirzāmās prasības (tai skaitā līgumsaistību nosacījumus);

4.7. kārtību un veidu, kādā tiks maksāts par nekustamā īpašuma nomu u.c. nepieciešamo informāciju.

5. Sabiedrības uzaicinājumu pieteikties nomas piedāvājumu atlasei vismaz 20 darba dienas pirms līguma noslēgšanas publicē Sabiedrības mājas lapā www.pa.gov.lv un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv.

6. Uzaicinājumā norāda Kārtības 4.punktā minēto informāciju un nosaka piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu, laiku un kārtību.

7. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.

8. Komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību uzaicinājumam un izvēlas to piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā minētajām prasībām un kuram ir viszemākā piedāvātā nomas maksas cena.

9. Piedāvājumu vērtēšanu protokolē. Protokolā norāda:

9.1. piedāvājumu atvēršanas datumu;

9.2. Kārtības 4.punktā minēto informāciju;

9.3. katra pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu (fiziskajām personām) un nosaukumu, reģistrācijas numuru (juridiskajām personām), piedāvājumus un to iesniegšanas datumu;

9.4. piedāvāto līgumcenu;

9.5. tā pretendenta vai pretendentu vārdu, uzvārdu, personas kodu (fiziskajām personām), nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskajām personām), kas piedāvā zemāko cenu;

9.6. lēmuma pamatojumu, ja pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlases izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Lēmuma pamatojumā norāda, kurām Sabiedrības izvirzītajām prasībām pretendenti vai to piedāvājumi neatbilst.

10. Komisijas lēmumu apstiprina un nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz Sabiedrības valde.

11. Nekustamā īpašuma nomas līgumā atrunā sekojošus pamatnoteikumus:

11.1. līguma priekšmets un nekustamā īpašuma izmantošanas mērķis;

11.2. līguma termiņš;

11.3. nomas maksa, citi maksājumi un norēķinu kārtība;

11.4. nekustamā īpašuma nodošana, lietošana un apsaimniekošana;

11.5. iznomātāja un nomnieka tiesības un pienākumi, atbildība un strīdu izskatīšana;

11.6. līguma grozījumi, pagarināšana, līguma izbeigšana;

11.7. iznomātāja un nomnieka juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti.

12. Lai informācija par nomāto nekustamo īpašumu būtu publiski pieejama, Sabiedrība 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas savā mājas lapā www.pa.gov.lv un valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā www.vni.lv publicē šādu informāciju: nekustamā īpašuma adresi, kadastra numuru, platību, lietošanas mērķi, iznomātāju, nomas maksas apmēru un līguma darbības termiņu.

13. Informācija par nekustamā īpašuma nomu netiek publicēta, ja:

13.1. Sabiedrība nekustamo īpašumu nomā no publiskas personas;

13.2. iznomātājs ir kapitālsabiedrība, kas ar Sabiedrību atrodas viena koncerna sastāvā;

13.3. zeme tiek nomāta uz tās esošas Sabiedrībai piederošas ēkas (būves) uzturēšanai;

13.4.  nekustamais īpašums tiek nodotas Sabiedrībai vienreizējā lietošanā ne ilgāk kā uz 10 dienām.