brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Rekvizīti pakalpojuma maksas samaksai

Saskaņā ar Enerģētikas likumu SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) pilda centrālās krājumu uzturēšanas struktūras uzdevumus, t.sk. administrē drošības rezervju pakalpojuma maksu, tādējādi Possessor informē, ka:

  • No 2024. gada 1. janvāra Pakalpojuma maksas likme par naftas produktu vienu tonnu ir 91,26 EUR;
  • Pakalpojuma maksu maksā Enerģētikas likuma 72.1 panta otrajā daļā minētie komersanti (turpmāk – Komersants);
  • Pakalpojuma maksas kopējo maksājamo apmēru rēķina Komersants, t.i. pakalpojuma maksas likmi, reizinot ar Komersanta brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto naftas produktu apjomu (tonnās) iepriekšējā mēnesī;
  • Aprēķināto Pakalpojuma maksu Komersants iemaksā Possessor norēķinu kontā (skat. zemāk rekvizītus) līdz katra mēneša 25. datumam;
  • Maksājuma uzdevumā norāda: "Pakalpojuma maksa", mēnesi, par kuru maksā pakalpojuma maksu, naftas produktu apjomu (tonnās) un mēnesi, par kuru veikts maksājums.

Norēķinu rekvizīti pakalpojuma maksas samaksai:

  • AS "Swedbank", kods: HABALV22; Konta Nr. LV17HABA0551056894285
  • AS "Citadele banka", kods: PARXLV22; Konta Nr. LV98PARX0003805160013
  • Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kods: RIKOLV2X; Konta Nr. LV96RIKO0002930370899

 

Papildus informācija atrodama Enerģētikas likumā un MK noteikumos Nr. 29 “Noteikumi par valsts īpašumā esošo naftas produktu apmēru, pakalpojuma maksas apmēru un tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību.”

Pieejami:

Likums: Enerģētikas likums (likumi.lv)

MK noteikumi: Noteikumi par valsts īpašumā esošo naftas produktu apmēru, pakalpojuma maksas apmēru un tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību (likumi.lv)