brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Nefinanšu un finanšu mērķi 2022

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija sēdē lemto Possessor vispārējais stratēģiskais mērķis ir “Nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī Possessor turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju."

2022.gada 24.martā Possessor ārkārtas dalībnieku sapulce apstiprināja kapitālsabiedrības budžetu 2022.gadam un noteica šādus nefinanšu un finanšu mērķus.

NEFINANŠU MĒRĶI UN TO REZULTĀTĪVIE RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2022.G.
1: Efektīvi izstrādāt portfeli, pārdodot turējumā esošos aktīvus un veicot iemaksas valsts un pašvaldību budžetos
1.1. Noslēgtie pirkuma līgumi skaits 191
1.2. Noslēgto pirkuma līgumu vērtība tūkst. EUR 2 077
1.3. Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos tūkst. EUR 1 117
2: Veikt nepieciešamās darbības savas kompetences robežās, lai pabeigtu valsts īpašuma objektu privatizācijas procesu valstī
2.1. Possessor turējumā esošie neprivatizētie objekti skaits 166
2.2. Nodrošināta stabila privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas darbība izpildes apraksts
3: Nodrošināt turējumā esošo valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību atbilstoši Ministru kabineta un Eiropas Komisijas lēmumiem
3.1. Nodrošināta valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldība, t.sk. izpildīti MK un EK pieņemtie lēmumi izpildes apraksts
4: Attīstīt Possessor atbilstoši esošajai pieredzei un kompetencēm aktīvu pārvaldīšanas un pārdošanas jomā
4.1. Apzināti un Possessor piesaistīti jauni biznesa virzieni skaits 2
FINANŠU MĒRĶIS UN TĀ REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2022.G.
Nodrošināt stabilu kopējo ienēmumu plūsmu, vienlaikus kontrolējot izmaksas un sekmējot darbības efektivitāti
  Normatīvie atskaitījumi tūkst. EUR 1 437
  Normalizētā peļņa vai zaudējumi tūkst. EUR 86