AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

REKVIZĪTI NORĒĶINU VEIKŠANAI:
AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Nod.maks.Nr.40003192154
Norēķinu konti:

  • AS "Citadele banka", kods: PARXLV22; konts Nr. LV07PARX0003805160002
  • AS "Swedbank", kods: HABALV22, konts Nr. LV17HABA0551032309150
  • Valsts kase, kods: TRELLV22, konts Nr. LV38TREL9120351000000

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMĀŠANAS UN IZNOMĀŠANAS KĀRTĪBA

Ar Possessor valdes 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.76/764 apstiprināta Possessor nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība, kas nosaka, kā Possessor nomā citai personai piederošu nekustamo īpašumu vai tā daļas (telpas), ja tas nepieciešams savas darbības nodrošināšanai un Possessor īpašumā nav atbilstoša nekustamā īpašuma.

Possessor nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība, kas apstiprināta ar Possessor valdes 2018.gada 1.novembra lēmumu Nr.119/1110, savukārt, nosaka, kā Possessor iznomā tā īpašumā esošo nekustamo īpašumu vai tā daļas (telpas).


 
Open