AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Līgatnes nov., Līgatnes pag., “Dzelzceļa ēka 72.km”
EUR 4 200.00

Objekta sastāvs

Objekts sastāv no četriem dzīvokļu īpašumiem :

 1. dzīvokļa īpašums Nr.1, ar kadastra Nr.4262 900 0528, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 42620060106001001) ar kopējo platību 29.5 m2, 2950/11200 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 42620060106001), 2950/11200 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums: 42620060106002), 2950/11200 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 42620060106003 un 42620060106004), 2950/11200 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums: 42620060106005), 2950/11200 domājamās daļas no pirts (būves kadastra apzīmējums: 42620060106006) un 2950/11200 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 42620060106);
 2. dzīvokļa īpašums Nr.2, ar kadastra Nr.4262 900 0529, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 42620060106001002) ar kopējo platību 27.9 m2, 2790/11200 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 42620060106001), 2790/11200 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums: 42620060106002), 2790/11200 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 42620060106003 un 42620060106004), 2790/11200 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums: 42620060106005), 2790/11200 domājamās daļas no pirts (būves kadastra apzīmējums: 42620060106006) un 2790/11200 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 42620060106);
 3. dzīvokļa īpašums Nr.3, ar kadastra Nr.4262 900 0530, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 42620060106001003) ar kopējo platību 29.5 m2, 2950/11200 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 42620060106001), 2950/11200 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums: 42620060106002), 2950/11200 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 42620060106003 un 42620060106004), 2950/11200 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums: 42620060106005), 2950/11200 domājamās daļas no pirts (būves kadastra apzīmējums: 42620060106006) un 2950/11200 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 42620060106);
 4. dzīvokļa īpašums Nr.4, ar kadastra Nr.4262 900 0531, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 42620060106001004) ar kopējo platību 25.1 m2, 2510/11200 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 42620060106001), 2510/11200 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums: 42620060106002), 2510/11200 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 42620060106003 un 42620060106004), 2510/11200 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums: 42620060106005), 2510/11200 domājamās daļas no pirts (būves kadastra apzīmējums: 42620060106006) un 2510/11200 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 42620060106).

Objekta sastāvā esošie dzīvokļu īpašumi veido nekustamo īpašumu “Dzelzceļa ēka 72.km”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, kadastra Nr.4262 006 0106, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu: 42620060106001, kūts ar būves kadastra apzīmējumu: 42620060106002, diviem šķūņiem ar būvju kadastra apzīmējumiem: 42620060106003 un 42620060106004, pagraba ar būves kadastra apzīmējumu: 42620060106005, pirts ar būves kadastra apzīmējumu: 42620060106006 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 42620060106, ar kopējo platību 0.4944 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.2025 ha platībā.

Atbilstoši Līgatnes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000052857 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam reģistrēti apgrūtinājumi:

 1. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.0802 ha un 0.0663 ha platībā;
 2. ceļa servitūta teritorija 0.0160 ha platībā;
 3. aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu 0.4944 ha platībā.

Objekta sastāvā esošie dzīvokļi nav nodoti lietošanā (izīrēti) trešajām personām. Objekta sastāvā esošais dzīvoklis Nr.1, dzīvoklis Nr.3 un dzīvoklis Nr.4 ir patvarīgi aizņemts bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 18.06.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 420.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Līgatnes nov., Līgatnes pag., “Dzelzceļa ēka 72.km”, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 29.05.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv