AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

PRIVATIZĀCIJAS IZSOLE Jūrmala, Juglas iela 4 k-3 dzīvoklis Nr.6
EUR 17 031.44

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 13000101104012003) ar kopējo platību 74.0 m;
 • 7400/27130 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 13000101104012) kopīpašumā esošās daļas;
 • 7400/27130 domājamās daļas no palīgēkas – noliktavas (būves kadastra apzīmējums 13000101104018);
 • 7400/57950 domājamās daļas no palīgēkas – noliktavas (būves kadastra apzīmējums 13000101104017);
 • 7400/56350 domājamās daļas no palīgēkas – noliktavas (būves kadastra apzīmējums 13000101104019).

Ēku (būvju) īpašums, kura sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli saistīts ar zemes vienības Juglas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.13000100129, daļu 6210 m2 platībā. Īpašuma tiesības uz zemes vienību Juglas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 0129, 2015.gada 31.martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543229 Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā. Objekta īpašniekam ir valsts īpašumā esošās zemes vienības nomas tiesības uz 99 gadiem.

Izsoles pretendentam līdz pieteikuma iesniegšanai ir jāsamaksā drošības nauda – EUR 1703.00 un reģistrācijas maksa – EUR 170.00, kopā EUR 1873.00.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 17 031.44 jeb 427.50 sertifikāti
 • pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro; fiziskām personām ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem, juridiskām personām – ar tūlītēju samaksu

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 06.02.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 703.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “PRIVATIZĀCIJAS IZSOLE Jūrmala, Juglas iela 4 k-3 dzīvoklis Nr.6, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 13.03.2020
 • laiks: 11:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā
 • Objekta izsole notiek četrās kārtās, ievērojot izsoles noteikumu 2.6. - 2.12. apakšpunktos noteikto secību.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Inga Egle
tālr.: 67 021 343
e‑pasts: Inga.Egle@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e‑pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv