AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

PRIVATIZĀCIJAS IZSOLE Jūrmala, Juglas iela 4 k-1 dzīvoklis Nr.12
EUR 17 225.17

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 010 1104 014 003) ar kopējo platību 74.9 m2;
 • 7490/28010 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 010 1104 014) kopīpašumā esošās daļas;
 • 7490/28010 domājamās daļas no divām palīgēkām – noliktavām (būvju kadastra apzīmējumi 1300 010 1104 022 un 1300 010 1104 023);
 • 7490/57230 domājamās daļas no palīgēkas – noliktavas (būves kadastra apzīmējums1300 010 1104 021).

Būvju nekustamais īpašums, kura sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli saistīts ar zemes vienības Juglas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 0129, daļu 6210 m2 platībā. Īpašuma tiesības uz zemes vienību Juglas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 0129, 2015.gada 31.martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543229 Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā. Objekta īpašniekam ir valsts īpašumā esošās zemes vienības nomas tiesības uz 99 gadiem.

Izsoles pretendentam līdz pieteikuma iesniegšanai ir jāsamaksā drošības nauda – EUR 1 722.00 un reģistrācijas maksa – EUR 170.00, kopā EUR 1 892.00.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 17 225.17 jeb 432.36 sertifikāti
 • pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro; fiziskām personām ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem, juridiskām personām – ar tūlītēju samaksu

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 15.08.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 722.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “PRIVATIZĀCIJAS IZSOLE Jūrmala, Juglas iela 4 k-1 dzīvoklis Nr.12, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 06.09.2019
 • laiks: 11:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā
 • Objekta izsole notiek četrās kārtās, ievērojot izsoles noteikumu 2.3. - 2.9. apakšpunktos noteikto secību.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Inga Egle
tālr.: 67 021 343
e‑pasts: Inga.Egle@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e‑pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv