Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Ventspils, Pērkoņu iela 19, dzīvoklis Nr.4
EUR 2 000.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 2700 019 0304 001 004) ar kopējo platību 30.2 m2;
 • 3020/17000 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 019 0304 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3020/17000 domājamās daļas no atejas (būves kadastra apzīmējums 2700 019 0304 007);
 • 3020/17000 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 019 0304) ar kopējo platību 0.4942 ha.

Atbilstoši Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10000047296 III daļas 1.iedaļas ierakstiem nekustamam īpašumam, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • aizsargjosla teritorija gar meliorācijas grāvi 600 m2 platībā;
 • aizsargjoslas teritorija ap 0,4 kV elektrisko gaisvadu līnijām un kabeļu līnijām un sadales iekārtām 200 m2 platībā;
 • aizsargjoslas teritorija gar elektrolīnijas piekarkabeli 200 m2 platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open