Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rīga, Līksnas iela 16A, dzīvoklis Nr.58
EUR 10 500.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 26.8 m2
  • 361/16621 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 046 0052 002 kopīpašumā esošās daļas
  • 361/25920 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 046 0052, ar kopējo platību 0.1367 ha

Dzīvokli lieto persona, pret kuru tiesā celta prasība par faktisko īres tiesisko attiecību izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 10 500.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open