Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Valsts nekustamais īpašums “Medzeri”, Labdzerē, Dundagas pagastā

 

PĀRDOD

Valsts nekustamo īpašumu “Medzeri”, Labdzerē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr.8850 030 0021.

Objekta sastāvā ir dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 8850 030 0041 001 un zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0041, ar kopējo platību 1.58 ha.

 Īpašuma raksturojums:

Atrašanās vieta:

Objekts atrodas Dundagas novadā, Dundagas pagastā, neapdzīvotā vietā, blakus vietējas nozīmes autoceļam V1371, kas savieno Dundagu ar Ģibzdes ciematu. Attālums no īpašuma līdz Labdzeres ciematam ir ~ 4,5 km un 2,5 km līdz Sabdagas ciematam, braucot pa ceļu un ~ 7 km līdz Dundagai.

Īpašuma apkārtnē ir mežu teritorijas. Infrastruktūras līmenis vietā, kur atrodas īpašums vērtējams kā vājš. Tuvākie infrastruktūras objekti atrodas 7 km attālajā Dundagā.

Īpašuma teritorija izvietota ~ 250 m attālumā no piebraucamā grants seguma ceļa. Piekļūšana pie zemes gabala no piebraucamā ceļa nodrošināta pa zemes seguma iebrauktuvi, pie kuras ir daudzgadīgu koku aleja gar kaimiņu zemes gabalu.

Raksturojums:

Ēkai ir laukakmens pamati un laukakmens/māla ķieģeļu ārsienas. Ēka faktiski ir grausts. Netiek apdzīvota jau ilgu laiku. Ēkai nav jumta, pārsegumu, ligu un durvju ailu, nenesošo starpsienu. Vērtēšanas datumā no ēkas ir saglabājies – ārsienas, daļēji nesošās starpsienas un pamati. Esošās ēkas konstrukcijas ir sliktā tehniskā stāvoklī, pakļauti dabas apstākļu iedarbībai. Inženiertehniskās komunikācijas nav pieejamas. Elektrības pieslēgums vēsturiski ir bijis, taču vērtēšanas datumā tā nav. Elektropārvades līnijas atrodas pie piebraucamā ceļa, kas atrodas ~ 250-300 m attālumā no ēkas. Ēkai nepieciešami būtiski ieguldījumi, lai tā būtu pielāgota dzīvošanai tajā.

Zemes gabala kopējā platība ir 1,58 ha. Zemes gabalam ir regulāra taisnstūra forma. Zemes gabals no visām pusēm robežojas ar neapbūvētām mežu teritorijām un lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Zemes gabala reljefs ir bez būtiskiem pazeminājumiem vai paaugstinājumiem – samērā līdzens.

Zemes gabala lielāko daļu aizņem mazvērtīga meža audze, krūmāji. Zemes gabala eksplikācija saskaņā ar zemes robežu plānu: lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,49 ha; augļu dārzi 0,26 ha; ganības 0,23 ha; krūmāji 0,63 ha; ūdens objektu zeme 0,09 ha; zeme zem ēkām un pagalmiem 0,32 ha; zeme zem ceļiem 0,05 ha.

Zemes gabals netiek apsaimniekots. Tas nav nožogots. Nav labiekārtots.

Saskaņā ar Dundagas pagasta teritorijas funkcionālo zonējumu zemes gabala plānotā (atļautā) izmantošana ir lauksamniecības teritorija (L) un mežu teritorija (M).

Īpašuma vērtību ietekmējošie faktori:

pozitīvie:

-          regulāra zemes gabala konfigurācija;

-          ir nodrošināta piekļūšana pie zemes gabala pa zemes seguma iebrauktuvi;

-          īpašumam nav apgrūtinājumi, kas vārētu ietekmēt nekustamā īpašuma tirgus vērtību;

negatīvie:

-          īpašuma sastāvā esošā apbūve faktiski ir drupas, neizmantojama apbūve;

-          īpašums atrodas teritorijā, kur ir vājš infrastruktūras nodrošinājums;

-          nav inženiertehnisko komunikāciju nodrošinājuma;

-          zemes gabala teritorijā esošā mežaudze ir mazvērtīga;

-          zemes gabala sastāvā esošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav apstrādāta, ar krūmājiem aizaugusi teritorija.   

 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2016.gada 4.martā ar Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu Nr.25/155 apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Medzeri”, Labdzerē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr.8850 030 0021, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2016.gada 24.martam plkst.14.00.

Izsoles sākumcena 800.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 80.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2016.gada 8.aprīlī plkst.11.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

1)      norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai

2)      norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī

3)      Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

 Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis!

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā:

Nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

Kontakti:

VAS “Privatizācijas aģentūra”

Kārlis Kleinbergs 67021348

karlis.kleinbergs@pa.gov.lv

 

Darja Ivanova 67021374

Darja.Ivanova@pa.gov.lv

 

Pievienotie faili

 
Open