AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Valsts dzīvokļu īpašumi Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

PĀRDOD

valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, (turpmāk – Objekts).

Objekts sastāv no:

1)   dzīvokļa īpašuma Nr.1 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no  atsevišķā dzīvokļa 56,50 m2 platībā, dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6274 003 0055 001) kopīpašuma 5650/39270 domājamām daļām un zemes vienības (kadastra apzīmējums 6274 003 0055) 5650/39270 domājamām daļām;

2)   dzīvokļa īpašuma Nr.3 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa 37,10 m2 platībā un ar to funkcionāli saistītās palīgtelpas - nedzīvojamās telpas 4,0 m2 platībā, dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6274 003 0055 001) kopīpašuma 4110/39270 domājamām daļām un zemes vienības (kadastra apzīmējums 6274 003 0055) 4110/39270 domājamām daļām;

3)   dzīvokļa īpašuma Nr.4 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa 56,80 m2 platībā, dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6274 003 0055 001) kopīpašuma 5680/39270 domājamām daļām un zemes vienības (kadastra apzīmējums 6274 003 0055) 5680/39270 domājamām daļām;

4)   dzīvokļa īpašuma Nr.6 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa 37,20 m2 platībā, dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6274 003 0055 001) kopīpašuma 3720/39270 domājamām daļām un zemes vienības (kadastra apzīmējums 6274 003 0055) 3720/39270 domājamām daļām;

5)   dzīvokļa īpašuma Nr.7 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa 39,90 m2 platībā, dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6274 003 0055 001) kopīpašuma 3990/39270 domājamām daļām un zemes vienības (kadastra apzīmējums 6274 003 0055) 3990/39270 domājamām daļām;

6)   dzīvokļa īpašuma Nr.8 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa 114,40 m2 platībā, dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6274 003 0055 001) kopīpašuma 11440/39270 domājamām daļām un zemes vienības (kadastra apzīmējums 6274 003 0055) 11440/39270 domājamām daļām.

 

Dzīvokļu īpašumu raksturojums:

Atrašanās vieta: „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

Mājas ekspluatācijas uzsākšana: 1900.gads

Mājas kopējais stāvu skaits: vienstāva dzīvojamā māja

Mājas sērija: nav

Mājas tips: koka ar laukakmens pamatiem

Komunikācijas: nav

 

Objekta sastāvā esošie dzīvokļi ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un nav derīgi dzīvošanai.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2014.gada 17.oktobrī ir apstiprināti Objekta izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 5.decembrim plkst.16.00.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā:

- reģistrācijas maksa 35,57 euro, kas ir jāiemaksā Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154, norēķinu kontā akciju sabiedrībā “Citadele Banka”, LV07PARX0003805160002, kods PARXLV22, vai norēķinu kontā AS “Swedbank”, LV17HABA0551032309150, kods HABALV22, vai Valsts kases norēķinu kontā LV38TREL9120351000000, kods TRELLV22, kā iemaksas mērķi norādot “Dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, izsoles reģistrācijas maksa”;

- drošības nauda 726,73 euro, kas ir jāiemaksā Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154, norēķinu kontā akciju sabiedrībā “Citadele Banka”, LV07PARX0003805160002, kods PARXLV22, vai norēķinu kontā AS “Swedbank”, LV17HABA0551032309150, kods HABALV22, vai Valsts kases norēķinu kontā LV38TREL9120351000000, kods TRELLV22, kā iemaksas mērķi norādot “Dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, drošības nauda”.

Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2014.gada 19.decembrī plkst.11:00.

Izsoles sākumcena 7267,28 euro jeb 182,41 sertifikāts.

Dzīvokļa īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro, fiziskajām personām ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem, juridiskajām personām – ar tūlītēju samaksu.

 

Kontakti:

VAS “Privatizācijas aģentūra”

Irina Gruntmane 67021343

Irina.Gruntmane@pa.gov.lv 

Pievienotie faili