AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Valsts īpašuma objekts “Stembrīte” Sakas pagastā, Pāvilostas novadā

Possessor paziņo: ar Ministru kabineta 2018.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.472 “Par valsts īpašuma objekta “Stembrīte” Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts – nekustamais īpašums “Stembrīte” (kadastra Nr.64680100102) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 64680100102) 2,7200 ha platībā un astoņas būves (kadastra apzīmējumi 64860100102001,  64860100102002, 64860100102003, 64860100102004, 64860100102005, 64860100102006, 64860100102007 un 64860100131001) Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.

Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmas divu mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

Ja kreditori, to skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli, savas prasības iepriekšminētajā termiņā nepieteiks, tās objekta privatizācijā netiks ņemtas vērā.

Ar papildu informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties un pretenziju apliecinošus dokumentus var iesniegt (sūtīt) K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Eva Šķestere 
tālr. 67 021 419
e-pasts: Eva.Skestere@possessor.gov.lv