Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Nekustamais īpašums "Stembrīte" Sakas pagastā, Pāvilostas novadā

Possessor paziņo: ir uzsākta nekustamā īpašuma "Stembrīte" Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.64860100102, privatizācija. Nekustamā īpašuma sastāvs:

  • zemes vienība 2,8200 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 64860100102);
  • astoņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 64860100102001, 64860100102002, 64860100102003, 64860100102004, 64860100102005, 64860100102006, 64860100102007 un 64860100131001).

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 21.pantu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  1. personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
  2. personas, kuras vēlas privatizēt šo valsts īpašuma objektu, var iesniegt savus priekšlikumus Possessor.

 DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325, 28 674 556
e-pasts: Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv

 
Open