AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašuma objekts Kuģu ielā 13, Rīgā

Possessor paziņo: ka ar Ministru kabineta 2018.gada 13.jūnija rīkojumu Nr.269 privatizācijai nodots valsts nekustamais īpašums (kadastra Nr.01000490081) - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000490081) 1189 m2 platībā un būve (būves kadastra apzīmējums 01000490081001) - Kuģu ielā 13, Rīgā, un Possessor uzsāk minētā objekta privatizāciju.

Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto Objektu, piesakāmas divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ja kreditori, to skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli, savas prasības iepriekšminētajā termiņā nepieteiks, tās Objekta privatizācijā netiks ņemtas vērā.

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 21.pantu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  • personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums;
  • personas,kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus.

Ar papildu informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties un kreditoru prasību un citu pretenziju apliecinošos dokumentus, kā arī pieteikumus var iesniegt  K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, darba laikā.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Lienīte Dzimtā-Zemīte 
tālr.: 67 021 325, 28 674 556
e-pasts: Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv